Navigace: Inline paragrafy v ČR a Rakousku

Inline paragrafy v ČR a Rakousku


Autor:marbaZveřejněno:05 Květen 2002

Víte, jak je v českém a rakouském právu upravena problematika inline bruslení na pozemních komunikacích? Pokusili jsme se pro Vás vyhledat právní předpisy týkající se bruslení v těchto zemích. 


Bruslení v ČR

Práva a povinnosti inline bruslařů na pozemních komunikacích v ČR jsou popsána především v zákoně o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., č. 478/2001 Sb. a č. 62/2002 Sb. Přesné citace tohoto zákona v tomto článku jsou vyznačeny kurzívou.

Ze zákona vyplývá, že bruslař je chápán jako chodec a na cyklostezkách také trošku jako cyklista.V § 2 písm. j výše uvedeného zákona je přímo řečeno, že pod pojmem chodec se mj. rozumí i osoba, která jede na kolečkových bruslích.

Paragrafy, které ošetřují chůzi (a také tedy jízdu na bruslích), mají číslo 53 až 56. Pravděpodobně nejdůležitější je pro nás § 53, z něhož uvádíme některé odstavce týkající se bruslařů:

(1) Chodec (bruslař) musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce.
(3) Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí (bruslí) se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí (bruslí) se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci (bruslaři) smějí jít (bruslit) po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci (jet bruslaři) pouze za sebou.
(4) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, nesmí chodec(bruslař) ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.
(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec (bruslař) povinen užít pouze pruh pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec (bruslař) užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.
(8) Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.

Poznámka: Nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu nevzniklo žádné nebezpečí.

V § 57 odst. 7 (týká se jízdy na jízdním kole) se navíc praví, že jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly § 57 odst. 3, 5 a 6, která říkají téměř totéž co výše uvedený odst. 8 z § 53. Z toho všeho tedy plyne, že na cyklostezce s pruhy pro chodce a cyklisty může bruslař využívat obou těchto pruhů, jen nesmí ohrozit chodce ani cyklisty.

Majitele koloběžek upozorňujeme, že z hlediska zákona jsou považováni za cyklisty. Proto pro ně platí zvláštní paragrafy zákona, které upravují jízdu na jízdním kole.


Bruslení v Rakousku

Na internetových stránkách rakouského klubu Inline Skaters’ Corner Austria jsme nalezli informace o právních předpisech pro bruslení v Rakousku. Tyto předpisy vešly v platnost 22.7.1998. Upozorňujeme, že jsme zatím neměli možnost ověřit, zda stále platí.

Rakouské právní předpisy upravující bruslení jsou docela jednoduché:

  • V pěší zóně můžete bruslit kdekoliv se Vám zachce.
  • Pokud je někde cyklostezka, použijte ji.
  • Pokud je někde chodník, ale ne cyklostezka, použijte jej.
  • Pokud není ani cyklostezka ani chodník, pak je bruslení zakázáno.

Z toho plyne, že bruslení mimo město je povoleno jen na trasách, které jsou označeny modrou značkou "stezka pro chodce" nebo značkou "stezka pro cyklisty".

 

Poznámka: Povšiměte si, že rakouské právo je k inline bruslařům mnohem přísnější než právo české. Na silnici v Rakousku prostě vjet nesmíte. Asi už o bezpečnosti bruslařů i ostatních účastníků silničního provozu vědí své. I přesto má rakouský bruslař daleko větší možnost pohybu než bruslař v Česku - srovnejte si jen množství a kvalitu rakouských a českých cyklostezek. Na českou silnici za plného provozu může vyjet jen bruslař, který je opravdu uvědomělý a dobrovolný dárce orgánů.

Poslední komentáře